صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

موضوع و محورها

   موضوع كنفرانس شامل دستاوردهای مرتبط با مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک در تخصصهای ژئودزی،

فتوگرامتری، سنجش از دور و سيستم اطلاعات مكانی می باشد.

 محورهاي كنفرانس شامل موارد ذيل مي باشد.

 

ژئودزی

ژئودزی ماهواره اي (هندسي و جاذبي)

ژئودزي فيزيكي

ژئودزي ديناميك و رفتارسنجي

هيدروگرافي

 

 

فتوگرامتري

كاربردهاي فتوگرامتري در حوزه هاي صنعتي، عمراني، پزشكي و ميراث فرهنگي

استخراج هوشمند عوارض در حوزه هاي فتوگرامتري و سنجش از دور

كاربرد هواپيماهاي بدون سرنشين ( UAV)  در مهندسي ژئوماتيك

طراحي و كاليبراسيون سنجنده ها از ديدگاه ژئوماتيك

 

سنجش از دور

سنجش از دور ابرطيفي و چند طیفی و كاربردهاي آنها در علوم زمين

روشهاي نوين استخراج اطلاعات از داده هاي راداري

پردازش و استخراج اطلاعات از داده هاي ليزر اسكنر

طيف سنجي ميداني و كاربردهاي آن

 

سيستم اطلاعات مكاني

 

تصميم گيري و برنامه ريزي مكاني

فناوريها و كاربردهاي نوينGIS

هوش محاسباتي و مدلسازي مكاني

GIS  فراگستر، مشاركتي و داوطلبانه