صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

 
 
موضوع کارگاه ارائه دهنده زمان برگزاری
ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت
 روشهای بصری سازی (Visualization) داده ها در GIS فراگستر دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
94/10/30 08:30-10
10:30-12
اتاق شماره101
دانشکده نقشه برداری
30
تکنولوژی لیزر اسکنرها و کاربردهای آن  دکتر علی محمدزاده
دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
94/10/29
13:30-15
15:30-17
اتاق شماره101
دانشکده نقشه برداری
30
 مدلسازی سه بعدی اشیاء با استفاده از تصاویر  دکتر علی حسینی نوه احمدآبادیان
دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
94/10/30 8:30-10
10:30-12
اتاق شماره 103

 
30
اطلاعات مکانی مردم گستر و شبکه های اجتماعی مکان مبنا  دکتر محمدرضا ملک
دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
94/10/29 13:30-15
15:30-17
اتاق شماره 103
دانشکده نقشه برداری
30

پایش تغییر شکل با استفاده  از سیستم­های تعیین موقعیت جهانی

 دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
دانشکده مهندسی نقشه یرداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
94/10/30 10:30-12
13:30-15
اتاق شماره 423
دانشکده نقشه برداری
30
  کاربردهای GIS در صنعت برق ( بخش انتقال و فوق توزیع )  
مهندس نیکپور
مهندس توفیقی
مهندس سلیمی
مهندس شیخ دارانی
 94/10/29  13:30-15
15:30-17
 آمفی تئاتر دانشکده  

تعرفه ثبت نام شرکت در یک کارگاه آموزشی مبلغ 500،000 ریال می باشد.

شایان ذکر است به کلیه شرکت کنندگان از طرف دبیر همایش گواهی شرکت در کارگاه آموزشی تقدیم می گردد.