صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سمت در همایش

1

محمد کریمی

دکتری

GIS

استادیار

دبیر اجرایی همایش

2

محمدسعدی مسگری

دکتری

GIS

دانشیار

عضو کمیته اجرائی

3

یاسر مقصودی

دکتری

سنجش از دور

استادیار

عضو کمیته اجرائی

4

محمد طالعی

دکتری

GIS

استادیار

عضو کمیته اجرائی

5

یزدان عامریان

دکتری

ژئودزی

استادیار

عضو کمیته اجرائی

6

مهدی فرنقی

دکتری

GIS

استادیار

عضو کمیته اجرائی

7

طلوع سیلاوی

کارشناسی ارشد

GIS

کارشناس اموزشی

عضو کمیته اجرائی

8

الناز زنجانی پور

کارشناسی ارشد

فتوگرامتری

کارشناس اموزشی

عضو کمیته اجرائی

9

پریسا حقیقت مهر

کارشناسی ارشد

سنجش از دور

کارشناس اموزشی

عضو کمیته اجرائی

10

علی­ اصغر  علی زاده

کارشناسی ارشد

-

کارشناس پژوهش

عضو کمیته اجرائی

11

حمید رضا دباغچی

کارشناسی

-

کارشناس IT

عضو کمیته اجرائی

12

شهپر رفیعی

کارشناسی

-

کارشناس IT

عضو کمیته اجرائی

13

مریم حامی خواه

کارشناسی

-

کارشناس

عضو کمیته اجرائی

14 احید نعیمی
کارشناسی ارشد GIS کارشناس آموزشی عضو کمیته اجرایی