درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

دبیر
دبیر علمی
کمیته علمی
دبیر اجرایی
کمیته اجرایی
شورای سیاستگزاری