صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

نام دانشگاه

1

محمدجواد ولدان زوج

سنجش از دور

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2

محمدرضا مباشری

سنجش از دور

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

محمودرضا صاحبی

سنجش از دور

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

علی محمدزاده

سنجش از دور

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5

یاسر مقصودی

سنجش از دور

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6

کاظم علوی پناه

سنجش از دور

استاد

تهران

7

محمدرضا سراجیان

سنجش از دور

دانشیار

تهران

8

پرویز ضیائیان فیروزآبادی

سنجش از دور

دانشیار

خوارزمی

9

علی اکبر متکان

سنجش از دور

دانشیار

شهید بهشتی

10

برات مجردی

سنجش از دور

استادیار

علم و صنعت

11

مریم دهقانی

سنجش از دور

استادیار

شیراز

12

یوسف رضایی

سنجش از دور

استادیار

بوعلی سینا همدان

13

حمید عبادی

فتوگرامتری

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

14

مسعود ورشوساز

فتوگرامتری

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

15

مهدی مختارزاده

فتوگرامتری

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

16

جلال امینی

فتوگرامتری

دانشیار

تهران

17

محمدسعادت سرشت

فتوگرامتری

استادیار

تهران

18

حسین عارفی

فتوگرامتری

استادیار

تهران

19

سعید صادقیان

فتوگرامتری

استادیار

آموزشکده نقشه برداری سازمان

20

مهدی مومنی

فتوگرامتری

استادیار

اصفهان

21

فرشید فرنود احمدی

فتوگرامتری

استادیار

تبریز

22

عباس مالیان

فتوگرامتری

استادیار

شهید رجایی

23

علی حسینی نوه احمدآبادیان

فتوگرامتری

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

24

سلمان احمدی

فتوگرامتری

استادیار

کردستان

25

عباس علیمحمدی

GIS

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

26

علی اصغر آل شیخ

GIS

استاد

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

27

محمدسعدی مسگری

GIS

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

28

محمد رضا ملک

GIS

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

29

محمد طالعی

GIS

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

30

محمد کریمی

GIS

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

31

محمودرضا دلاور

GIS

دانشیار

تهران

32

فرید کریمی پور

GIS

استادیار

تهران

33

مهدی مدیری

GIS

استادیار

سازمان جغرافیایی

34

غلامرضا فلاحی

GIS

استادیار

آموزشکده نقشه برداری سازمان

35

مهدی فرنقی

GIS

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

36

نجمه نیسانی سامانی

GIS

استادیار

تهران

37

بهزاد وثوقی

ژئودزی

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

38

مسعود مشهدی حسینعلی

ژئودزی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

39

یزدان عامریان

ژئودزی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

40

مهدی نجفی علمداری

ژئودزی

دانشیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

41

محمود محمد کریم

ژئودزی

مربی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

42

علیرضا آزموده اردلان

ژئودزی

استاد

تهران

43

عبدالرضا صفری

ژئودزی

دانشیار

تهران

44

مهدی گلی

ژئودزی

استادیار

                       شاهرود

45

یحیی جمور

ژئودزی

دانشیار

آموزشکده نقشه برداری سازمان

46

مجید عباسی

ژئودزی

استادیار

دانشگاه زنجان

47

مهدی روفیان نائینی

ژئودزی

استادیار

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

48

مرتضی صدیقی

ژئودزی

استادیار

سازمان نقشه برداری کل کشور