صفحه اصلی > اهداف همایش
.: اهداف همایش

 اهداف همایش:

  •    ايجاد بستري براي گردهمايي، ارائه و تبادل نظر در رابطه با نوآوريها و پژوهشهاي علمي در مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
  • ارائه دستاوردهاي جديد علمي متخصصين دانشگاهي در دو بخش تئوري و كاربردي
  • ارائه نظرات كاربران اعم از بخشهاي دولتي و تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي و مهندسين مشاور نقشه و اطلاعات ‌مكاني
  • اشاعه فرهنگ پژوهش در زمينه علوم مهندسي نقشه‌برداري